Algemene Voorwaarden Zeepsop Schoonmaakservice OssArtikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst waarbij  Zeepsop een partij is.

2. Zeepsop levert diensten op basis van een inspanningsverplichting.

3. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp

4. Alle overeenkomsten met Zeepsop zijn gebaseerd op de overheidsregeling voor diensten  aan huis.Artikel 2 Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt individueel met de klant afgesloten waarbij de algemene voorwaarden van Zeepsop onderdeel 

    hiervan uitmaken

2. Overeenkomsten met Zeepsop zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.

3. De overeenkomst tussen de klant en Zeepsop kan ten aller tijden worden opgezegd door zowel Zeepsop als de klant.

    De opzegtermijn bedraagt één maand.

4. De overeenkomst eindigt:

  • Door overlijden van de klant.
  • Bij wederzijds goedvinden.
  • Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Zeepsop, met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
  • Van rechtswege als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.
  • Ingeval van ontbinding door de rechter.

5. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.Artikel 3 Werkafspraak afzeggen

1. De termijn voor het annuleren door de klant van een geplande afspraak bedraagt 48 uur.

2. Het annuleren van een afspraak dient aan kantoor van Zeepsop te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via

    de email.         

3. Niet tijdige annuleringen worden bij de klant in rekening gebracht.Artikel 4 Klachten

1. Om het mogelijk te maken voor Zeepsop om te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door

    klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, per mail aan kantoor van Zeepsop gemeld te worden.

    Indien u niet over mail beschikt dan kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.
Artikel 5 Verplichtingen klant

1. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten vόόr aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Iedere huis

    (situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten

    aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten.

2. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp met deugdelijke apparaten kan werken en dat de juiste

    schoonmaakproducten aanwezig zijn.

3. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan.

 


Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Zeepsop is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is bij de klant.

Opmerkingen:

  • Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen–en/of inboedelverzekeringen is een clausule “huispersoneel” opgenomen. Wij raden de klant aan om de verzekering te controleren op deze clausule.
  • Schade bij de klant als gevolg van gedragingen van de huishoudelijke hulp waarbij er sprake is van opzet of grove schuld / nalatigheid kunnen op de huishoudelijke hulp worden verhaald.


 

Artikel 7 Sleutel

1. Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer aan de huishoudelijke hulp geven dan is de hulp aansprakelijk voor

    het eventuele kwijtraken van de huissleutel.

Opmerking:

  • Zeepsop adviseert de klant om een sleutelovereenkomst door de huishoudelijke hulp te laten ondertekeningen bij ontvangst van de sleutel en bij retour van de sleutel.Artikel 8 Betaling

Betalingen aan Zeepsop geschieden bij voorkeur via overboeking naar het rekeningnummer van Zeepsop, deze staat vermeld op de Factuur.


Indien u via een overboeking betaalt dan gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Betalingen aan Zeepsop dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2. Bij handmatige overboeking dient het volledige bedrag onder vermelding van het factuurnummer gedaan te worden. Bij niet

    volledige betalingen en/of bij het ontbreken van een factuurnummer kan de betaling niet geplaatst worden en ontvangt u

    automatisch een herinnering met administratiekosten.

3. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen dan dient u per factuur afzonderlijk de betaling te doen onder vermelding

    van het factuurnummer.

4. Wanneer een betaling niet binnen 14 dagen geschiedt, dan zal Zeepsop een herinnering versturen. Hiervoor wordt € 7,50

    administratiekosten in rekening gebracht.

5. Indien 7 dagen na herinnering de factuur niet betaald is ontvangt u een aanmaning met wederom € 7,50 administratiekosten.

6. Wanneer de betaling 30 dagen na de factuurdatum nog niet is geschied dan zal de afhandeling overgedragen worden aan een

    incassobureau. Kosten die hierdoor door Zeepsop gemaakt worden, zullen bij de klant in rekening worden gebracht. Hierbij

    zijn de minimale kosten € 40,-

7. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de klant aan Zeepsop verschuldigde.

    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9 Bij incidentele dienstverlening gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1. De schoonmaakproducten dienen in huis aanwezig te zijn, zodat onze hulp de schoonmaakdienst goed kan leveren.

2. De factuur wordt verstuurd zodra er de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt.

3. Incidentele dienstverlening moet vooraf worden betaald.


Copyright  © All Rights Reserved